روند تغییرات برخی از شاخص ها از هجدهم لغایت بیست و دوم تیر ماه