روند تغییرات برخی از شاخص ها از شانزدهم لغایت هجدهم خرداد ماه