روند تغییرات برخی از شاخص ها از سی و یکم اردیبهشت ماه لغایت چهارم خرداد ماه