روند تغییرات برخی از شاخص ها از دوم لغایت ششم مهر ماه

 

جدول روند تغييرات
شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي از
دوم لغایت ششم مهر ماه


1384.ردیفشاخصشنبه مورخ


2/7/84چهارشنبه مورخ
6/7/84تغییرات1شاخص کل

7/10423

1/10148

6/2752شاخص بازده نقدی و قیمت

5/28897

4/28136

1/7613شاخص صنعت

3/8032

7849

3/1834شاخص واسطه گری مالی

9/26873

4/25439

5/1434