روند تغییرات برخی از شاخص ها از دوم لغایت ششم مهر ماه

 

جدول روند تغييرات
شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي از
دوم لغایت ششم مهر ماه


۱۳۸۴.ردیفشاخصشنبه مورخ


۲/۷/۸۴چهارشنبه مورخ
۶/۷/۸۴تغییرات۱شاخص کل

۷/۱۰۴۲۳

۱/۱۰۱۴۸

۶/۲۷۵۲شاخص بازده نقدی و قیمت

۵/۲۸۸۹۷

۴/۲۸۱۳۶

۱/۷۶۱۳شاخص صنعت

۳۰۳۲

۷۸۴۹

۳/۱۸۳۴شاخص واسطه گری مالی

۹/۲۶۸۷۳

۴/۲۵۴۳۹

۵/۱۴۳۴