روند تغییرات برخی از شاخص ها از دوازدهم لغایت شانزدهم شهریور ماه

 

جدول روند تغييرات
شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي ازدوازدهم
لغایت شانزدهم شهریور ماه


1384.ردیفشاخصشنبه مورخ


12/6/84چهارشنبه مورخ 16/6/84تغییرات1شاخص کل

5/10751

3/10632

2/1192شاخص بازده نقدی و قیمت

4/29645

7/29319

7/325-3شاخص صنعت

8237

4/8175

6/614شاخص واسطه گری مالی

3/28912

6/27853

7/1058