روند تغییرات برخی از شاخص ها از دوازدهم لغایت شانزدهم شهریور ماه

 

جدول روند تغييرات
شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي ازدوازدهم
لغایت شانزدهم شهریور ماه


۱۳۸۴.ردیفشاخصشنبه مورخ


۱۲/۶/۸۴چهارشنبه مورخ ۱۶/۶/۸۴تغییرات۱شاخص کل

۵/۱۰۷۵۱

۳/۱۰۶۳۲

۲/۱۱۹۲شاخص بازده نقدی و قیمت

۴/۲۹۶۴۵

۷/۲۹۳۱۹

۷/۳۲۵-۳شاخص صنعت

۸۲۳۷

۴/۸۱۷۵

۶/۶۱۴شاخص واسطه گری مالی

۳/۲۸۹۱۲

۶/۲۷۸۵۳

۷/۱۰۵۸