روند تغییرات برخی از شاخص ها از دهم لغایت چهاردهم اردیبهشت