روند تغییرات برخی از شاخص ها از بیست و یکم لغایت بیست و پنجم خرداد ماه