روند تغییرات برخی از شاخص ها از بیست و پنجم لغایت بیست و نهم تیر ماه