روند تغییرات برخی از شاخص ها از بیست و هشت خرداد لغایت اول تیر ماه