روند تغییرات برخی از شاخص ها از بیست و ششم لغایت سی ام شهریور ماه

 

جدول روند تغييرات
شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي از بیست و
ششم لغایت سی ام شهریور ماه


۱۳۸۴.ردیفشاخصشنبه مورخ


۲۶/۶/۸۴چهارشنبه مورخ
۳۰/۶/۸۴تغییرات۱شاخص کل

۸/۱۰۵۳۱

۵/۱۰۴۱۱

۳۲۰-۲شاخص بازده نقدی و قیمت

۳۹۱۷۸

۷/۲۸۸۶۳

۶/۳۱۴-۳شاخص صنعت

۴/۸۰۹۰

۶۰۲۴

۸/۶۵-۴شاخص واسطه گری مالی

۵۷۷۸۱

۸۶۷۹۸

۷/۹۸۲-