روند تغییرات برخی از شاخص ها از بیست و ششم لغایت سی ام شهریور ماه