روند تغییرات برخی از شاخص ها از اول لغایت پنجم مرداد ماه