روند تغییرات برخی از شاخص ها ازهفدهم لغایت بیست و یکم اردیبهشت