روند تغییرات برخی از شاخص ها ازهشتم لغایت دوازدهم مرداد ماه