روند تغییرات برخی از شاخص ها ازبیست و چهارم لغایت بیست و هشتم اردیبهشت