روند تغییرات برخی از شاخص ها ازبیست و دوم لغایت بیست و ششم مرداد ماه

 

 

روند
تغييرات شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي
ازبیست و دوم لغایت بیست و ششم مرداد ماه


1384.

 

ردیفشاخصشنبه مورخ

22/5/84

چهارشنبه مورخ

26/5/84

تغییرات
1شاخص کل6/113356/10680655-
2شاخص بازده نقدی و قیمت
1/30231293501/881-
3شاخص صنعت9/86667/82062/460-
4شاخص واسطه گری مالی
7/30868281087/2760-