روند تغییرات برخی از شاخص ها ازبیست و دوم لغایت بیست و ششم مرداد ماه

 

 

روند
تغييرات شاخص کل ، شاخص بازده نقدي و قيمت ، شاخص صنعت و شاخص واسطه گري هاي مالي
ازبیست و دوم لغایت بیست و ششم مرداد ماه


۱۳۸۴.

 

ردیفشاخصشنبه مورخ

۲۲/۵/۸۴

چهارشنبه مورخ

۲۶/۵/۸۴

تغییرات
۱شاخص کل۶/۱۱۳۳۵۶/۱۰۶۸۰۶۵۵-
۲شاخص بازده نقدی و قیمت
۱/۳۰۲۳۱۲۹۳۵۰۱/۸۸۱-
۳شاخص صنعت۹/۸۶۶۶۷/۸۲۰۶۲/۴۶۰-
۴شاخص واسطه گری مالی
۷/۳۰۸۶۸۲۸۱۰۸۷/۲۷۶۰-