روز سه شنبه به دلیل اینکه سفته بازان قیمت زیر ۵۰ دلار نفت را برای خرید مناسب دیدند، قیمت نفت به ۵۰دلار بازگشت .(رویترز- ۲۴ می ۲۰۰۵)