رشد نقدینگی 5/12 درصد بیش از اهداف برنامه بود

گزارش نظارت بر عملکرد
برنامه سوم حاکی از این است که رشد نقدینگی دراین سالها 5/12 درصد بیش از اهداف
برنامه بوده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نقدینگی بخش خصوصی در سالهای برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه 9/28 درصد
افزایش یافته است که نسبت به هدف برنامه یعنی 4/16 درصد افزایش قابل ملاحظه‌ای را
نشان می‌دهد.
بر این اساس افزایش پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده پول عوامل موثر در افزایش
نقدینگی در این دوره زمانی بوده است، به طوری که طی سالهای 78 تا 83 حجم پایه پولی
1/2 برابر و ضریب فزاینده 7/1 برابر شده است. در عین حال در این دوره ترکیب نقدینگی
به دلیل افزایش سهم شبه پول و سپرده‌های غیر دیداری و کاهش سهم پول و اسکناس، مسکوک
و سپرده‌های دیداری بهبود یافته است.
طی این دوره نسبت اسکناس و مسکوک و نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی به ترتیب 5/11
درصد 3/22 درصد در سال 1378 و 5/6 درصد و 3/20 درصد در سال 83 کاهش یافته ضمن اینکه
از سوی دیگر سهم سپرده‌ها غیر دیداری به نقدینگی از 55 درصد در سال 78 به 2/62 درصد
در سال 83 افزایش یافته است.
این گزارش حاکی است: مقایسه عملکرد بانکهای تجاری، بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری
بیانگر آن است که بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در زمینه جذب سپرده‌ها و اعطای
تسهیلات موفق بوده‌اند به طوری که طی سالهای 78 تا 83 میزان سپرده‌ها در بانکهای
خصوصی و بانک‌های تجاری به ترتیب 2/146 برابر و 3/2 برابر و میزان تسهیلات اعطایی
آنها به ترتیب 7/236 برابر و 6/4 برابر رشده است. همچنین در این دوره سهم بانکهای
خصوصی در جذب سپرده‌ و تسهیلات اعطایی نیز افزایش یافته است.