رشد نقدینگی ۵/۱۲ درصد بیش از اهداف برنامه بود

گزارش نظارت بر عملکرد
برنامه سوم حاکی از این است که رشد نقدینگی دراین سالها ۵/۱۲ درصد بیش از اهداف
برنامه بوده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نقدینگی بخش خصوصی در سالهای برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه ۹/۲۸ درصد
افزایش یافته است که نسبت به هدف برنامه یعنی ۴/۱۶ درصد افزایش قابل ملاحظه‌ای را
نشان می‌دهد.
بر این اساس افزایش پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده پول عوامل موثر در افزایش
نقدینگی در این دوره زمانی بوده است، به طوری که طی سالهای ۷۸ تا ۸۳ حجم پایه پولی
۱/۲ برابر و ضریب فزاینده ۷/۱ برابر شده است. در عین حال در این دوره ترکیب نقدینگی
به دلیل افزایش سهم شبه پول و سپرده‌های غیر دیداری و کاهش سهم پول و اسکناس، مسکوک
و سپرده‌های دیداری بهبود یافته است.
طی این دوره نسبت اسکناس و مسکوک و نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی به ترتیب ۵/۱۱
درصد ۳/۲۲ درصد در سال ۱۳۷۸ و ۵/۶ درصد و ۳/۲۰ درصد در سال ۸۳ کاهش یافته ضمن اینکه
از سوی دیگر سهم سپرده‌ها غیر دیداری به نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۷۸ به ۲/۶۲ درصد
در سال ۸۳ افزایش یافته است.
این گزارش حاکی است: مقایسه عملکرد بانکهای تجاری، بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری
بیانگر آن است که بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در زمینه جذب سپرده‌ها و اعطای
تسهیلات موفق بوده‌اند به طوری که طی سالهای ۷۸ تا ۸۳ میزان سپرده‌ها در بانکهای
خصوصی و بانک‌های تجاری به ترتیب ۲/۱۴۶ برابر و ۳/۲ برابر و میزان تسهیلات اعطایی
آنها به ترتیب ۷/۲۳۶ برابر و ۶/۴ برابر رشده است. همچنین در این دوره سهم بانکهای
خصوصی در جذب سپرده‌ و تسهیلات اعطایی نیز افزایش یافته است.