رشد منفی اقتصاد سوئیس در سال گذشته


مرکز تحقیقات اقتصادی بازل اعلام کرد اقتصاد سوئیس در سال جاری با
رشد منفی یک و دو دهم درصدی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از سایت خبری

nzz.ch

، کارشناسان اقتصادی سوئیس از رشد منفی اقتصاد این کشور خبر دادند. بنابراین گزارش
مرکز تحقیقات اقتصادی بازل (
BAK)در
گزارش خود اعلام کرد در حالی که متوسط رشد اقتصاد جهان ۵/۴ (چهار و نیم) درصد است
اقتصاد سوئیس در سال جاری با رشد منفی ۲/۱ (یک و دو دهم) درصدی مواجه شده است.
بر اساس گزارش فوق این مرکز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۰۶
نیز از مرز ۵/۱ (یک و نیم) درصد تجاوز نخواهد کرد. نرخ بیکاری سوئیس نیز در حال
حاضر در حدود ۴ درصد اعلام شده است. دو علت اصلی رکود در اقتصاد سوئیس کاهش مصارف
بخش خصوصی و افزایش روزافزون قیمت منابع انرژی اعلام شده است. مرکز تحقیقات اقتصادی
بازل پیش بینی کرد در سال ۲۰۰۶ بخشهای جنوبی و شرقی سوئیس همچنان با رکود مواجه
شوند.