رشد قیمت نفت ، آسیب پذیری اقتصاد چین را افزایش داده است

افزايش قيمت جهاني
نفت به بيش از 60 دلار در هر بشكه چالشهاي اقتصادي زيادي را فرا روي اقتصاد چين
قرار داده است .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، شينهوانت به نقل از ژانگ ژوبائو معاون وزير توسعه ملي چين افزود : بهترين
راهكار براي مبارزه با اين چالشها افزايش بهره وري مصرف انرژي و جايگزين نمودن
منابع انرژي جديد به جاي نفت و گاز است .
چين اكنون براي توليد هر واحد توليد ناخالص داخلي ، انرژي به مراتب بيشتري نسبت به
ژاپن مصرف مي كند . كارشناسان اقتصادي چين بر اين باورند كه اگر ميزان بهره وري
انرژي در اين كشور به رقم بهره وري انرژي در ژاپن برسد ، ميزان تقاضاي انرژي چين طي
60 سال آينده افزايش نخواهد يافت .
چن ميان استاد دانشگاه نفت چين در اين باره گفت : نيروهاي بازار تنها مي توانند
ميزان بهره وري انرژي در چين را 20 درصد افزايش دهند و دولت بايد براي افزايش بهره
وري مصرف انرژي سياستهاي دقيقي را در زمينه توليد و مصرف انرژي و به كارگيري
تكنولوژيهاي جديد اتخاذ نمايد .
كارشناسان اقتصادي چين بر اين باورند كه انحصاري بودن صنايع نفت و گاز نيز آسيب
پذيري اين كشور را در برابر افزايش قيمت نفت به شدت بالا برده است .