رشد شاخص های بورس همچنان ادامه خواهد یافت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با
مشخص شدن لا یحه بازار سرمایه رشد شاخصها همچنان ادامه خواهد یافت.
پیمان فروزش در گفت وگو با خبرگزاری مهرعامل اصلی رکود بازار بورس طی ماه های گذشته
را نگرانی از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت ذکرکرد وگفت:باراه حل مناسبی که
در خصوص پرونده هسته ای ایران اعمال شده است،سرمایه گذاران اعتماد قابل توجهی
رانسبت به بازارسرمایه پیدا کرده اند.
وی ادامه داد:همچنین در رابطه با سیاستهای خارجی یکسری شفاف سازی از سوی دولت مبنی
بر سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است بنابراین همین موضوع می تواند عامل مهمی جهت
جذب اعتماد سرمایه گذاران دربازار سرمایه شود.
وی کمبود قانون و نبود قانون را یکی از عوامل موثر در رکود بازار سرمایه ذکرکرد و
گفت:با مشخص شدن لایحه بازار سرمایه وشفاف سازی که از سوی دولت اعمال شده است از
رانت های اطلاعاتی در بازار سرمایه جلوگیری شده وسرمایه گذارن اعتماد قابل توجهی
رانسبت به بازار سرمایه پیدا کرده اند.
وی در ادامه یکی ازعوامل موثردررشد شاخص بورس درآینده راخارج شدن سیمان ازسبد
حمایتی دولت ذکر کرد وگفت:اگر نرخ سیمان را بازار تعیین کند منجربه رشد شاخص بورس
در آینده خواهد شد.
فروزش در خصوص روند صعوی شاخصها اذعان داشت :اگرمی خواهیم شاخصها روند صعودی خود
رامنطقی طی کند باید وابستگی بورس به شرکتهای دولتی را به حداقل برسانیم و سیاست
های دولت را در رابطه با سرمایه گذاری خارجی کاهش دهیم.
وی تغییر دبیر کل را در افزایش شاخصها درآینده بی تاثیرعنوان کرد وگفت:با مشخص شدن
لایحه بازار سرمایه دیدگاه دبیرکل درافزایش شاخصها تاثیری نخواهد گذاشت، بنابراین
دبیرکل به صورت اتوماتیک حذف خواهد شد.
وی حضور سهامداران کلان را در رونق آینده بازار بورس موثر ذکر کر د وگفت :اگرسها
مداران کلان سعی کنند جهت تنظیم بازار براساس اطلاعات منطقی وواقعی نسبت به عرضه
وتقاضا اقدام کنند شاهد افزایش شاخصها درآینده خواهیم بود.
وی درادامه نوسانات شاخص بورس درایران راتحت تاثیر سیاستهای دولتمردان ذکرکرد وگفت:
اگر دولتمردان سیاستهای درستی رااتخاذ کنند وریسک سرمایه گذاری درکشوررا کاهش دهند
بازاربا یک روند رو به رشد مواجه خواهد شد.
وی به بسترسازی فرهنگی درزمینه اشاعه فرهنگ بورس درکشوراشاره کرد و گفت: اگر این
برنامه جزء برنامه های مهم در کشورشود، ما می توانیم در گرداندن چرخه های تولیدی
سهم مهمی را به خودمان اختصاص دهیم.