رشد بی سابقه ی شاخص های بورس استرالیا

در پی رشد بی سابقه ی ارزش سهام
پایه، شاخص های بازار بورس استرالیا امروز شاهد رشد چشمگیری بودند.
به گزارش موج، افزایش بهای نفت باعث تشدید افزایش بهای سهام انرژی در بازارهای بورس
استرالیا شد واین شاخص ها درمبادلات میان روز و در پایان روز جمعه ازحد پیش بینی
شده گذشته و به رقم 5000 واحد نزدیک تر شدند.
شاخص عمده ی S&P/ASX200 استرالیا پس از رسیدن به رقم 4هزارو 9/947 واحد درمبادلات
امروز، با 1/ 24 واحد افزایش به رقم 4 هزارو 4/943 واحد رسید.
شاخص سهام کل نیز با 9/24 واحد رشد به رقم 4 هزارو 2/892 واحد دست یافت .
همچنین در بازار بورس فیوچرز سیدنی شاخص بهای سهام مارچ با 22 واحد رشد ، به رقم 4
هزارو 925 رسید.
به گفته ی یکی از کارگزاران بورس استرالیا، این رشد بی سابقه ی شاخص ها محصول
شکوفایی بازار سهام پایه است.