رشد اقتصادی جهان به 3.2 درصد رسید

بانک جهانی در تازه
ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی جهان تا پایان سال 2005 به 3.2 درصد خواهد
رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان با کاهش 0.6

درصدی نسبت به سال 2004
تا پایان سال جاری میلادی به 3.2 درصد خواهد رسید
.

بر اساس این گزارش،
علیرغم قیمتهای بالای سوخت و تشدید سیاستهای منقبض پولی

آمریکا، رشد اقتصادی
جهان در سال 2005 امیدوار کننده بوده است. بر این اساس، رشد

اقتصادی کشورهای در حال
توسعه به 5.9 درصد خواهد رسید که تقریبا دو برابر بیشتر از

رقم دهه 1990 است.

بانک جهانی پیش بینی
می کند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از رقم فعلی 5.9

درصد تا سال 2007 به
5.5 درصد کاهش خواهد یافت
.

بانک جهانی رشد
اقتصادی کشورهای جنوب و شرق آسیا را چشمگیر خواند و پیش بینی کرد

رشد اقتصادی چین به 9
درصد و هندوستان به 7 درصد خواهد رسید، اما پیش بینی می شود

جمعیت رو به پیری
کشورهای شرق آسیا مانعی عمده بر سر راه رشد این منطقه باشد
.

بانک جهانی رشد
اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت را 6.1 درصد تخمین زده است که

نسبت به رقم 6.9 درصد
سال گذشته میلادی کاهش نشان می دهد، که علت آن قیمتهای بالای

نفت خام و کاهش تقاضای
نفت کشورهای ثروتمند بوده است
.

در گزارش یاد شده آمده
است، با وجود افزایش بهای نفت خام و رشد درآمدهای نفتی

کشورهای در حال توسعه
صادر کننده نفت خام، رشد اقتصادی این کشورها از رقم 6.6 درصدی

سال گذشته به 5.6 درصد
در سال جاری کاهش خواهد یافت که علت آن ناتوانی این کشورها

از افزایش ظرفیت تولید
نفت بوده است
.

بانک جهانی با تمجید
از رشد اقتصادی بالای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد تولید

ناخالص داخلی این منطقه
را 4.8 درصد تخمین زده است که در کشورهای تولید کننده نفت

این منطقه این رقم به
5.4 درصد نیز می رسد
.

بانک جهانی رشد
اقتصادی کشورهای ثروتمند را 2.5 درصد تخمین زده است که پیش بینی

می شود این رقم تا سال
2007 با تغییرات زیادی همراه نباشد
.