رشد اقتصادی ایران کمتر از حد مورد انتظار بوده است


نشریه مید در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته اعلام کرد: رشد
اقتصادی ایران کمتر از حد مورد انتظار بوده است.

به
گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از نشریه مید، رشد تولید

ناخالص داخلی ایران
برپایه قیمتهای ثابت برای شش ماه اول سال 1383 در حدود 1/4 درصد

بوده و این در حالی است
که رشد تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی در همین مدت 3/4

درصد بوده است.

بر
اساس این گزارش، مازاد تجاری ایران در شش ماهه اول سال 1383

نیز رقم پایینی بوده
است
.

 بانک
مرکزی ایران رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای کل سال فوق

را 4/ 6 درصد و برای
بخش غیر نفتی 7/6 درصد پیش بینی کرده بود
.

مید
می افزاید: صندوق بین المللی پول سال گذشته هشدار داده بود در

صورتی که قیمت نفت سقوط
کند، با افزایش واردات ، ایران با کسری تجاری بالایی روبرو

شود.


براساس این گزارش ایران سال گذشته با کسری تجاری 2 هزار و
600میلیون
دلار با المان ، 619/2 میلیارد دلار با امارات ، 225/2 میلیارد دلار با

فرانسه روبرو بوده است.