رشد ارزش افزوده صنعت و معدن ۲.۵ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس
آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۸۴ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۲۲ هزارو۷۵۰
میلیارد ریال بوده است . بر اساس این گزارش، درمدت یاد شده رشد ارزش افزوده بخش
صنعت و معدن با ۲.۵ برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸/۱۰ درصد رسیده
است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود ، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را
در سه ماهه اول سال گذشته ۲/۴ درصد اعلام کرد .این گزارش می افزاید: این درحالی است
که در سه ماهه نخست سال ۸۳ ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۲۰ هزارو۵۴۰ میلیارد ریال
بوده است .همچنین ارزش افزوده این بخش درسه ماهه نخست سال ۸۲ معادل ۱۹ هزارو ۷۱۴
میلیارد ریال بود که که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷/۱۴ درصد افزایش داشته
است.