رشد ارزش افزوده صنعت و معدن 2.5 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس
آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 84 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 22 هزارو750
میلیارد ریال بوده است . بر اساس این گزارش، درمدت یاد شده رشد ارزش افزوده بخش
صنعت و معدن با 2.5 برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 8/10 درصد رسیده
است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود ، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را
در سه ماهه اول سال گذشته 2/4 درصد اعلام کرد .این گزارش می افزاید: این درحالی است
که در سه ماهه نخست سال 83 ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 20 هزارو540 میلیارد ریال
بوده است .همچنین ارزش افزوده این بخش درسه ماهه نخست سال 82 معادل 19 هزارو 714
میلیارد ریال بود که که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 7/14 درصد افزایش داشته
است.