رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵).

رشد ، تورم و تجارت


کشور

درصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )


رشد اقتصادی

رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری

چین

۴/۹+

۵/۱۶+۹/۰+۴/۹۶+۷/۶۸+۰/۷۶۹

هنگ کنگ
۸/۶+۱/۰-۶/۱+۵/۹-۳/۲۱+۳/۱۲۲

هند
۱/۸+۴/۷+۴/۳+۵/۳۵-۰/۱۶-۲/۱۳۲

اندونزی
۵/۵+۴/۷+۹/۱۷+۶/۲۷+۰/۴+۹/۲۹

مالزی
۱/۴+۱/۴+۴/۳+۱/۲۴+۰/۱۸+۷/۷۹

فیلیپین
۸/۴+۳/۷+۰/۷+۳/۱-۲/۳+۰/۱۶

سنگاپور
۰/۶+۱/۲۱+۶/۰+۸/۱۶+۵/۳۲+۶/۱۱۵

کره جنوبی  
۴/۴+۲/۷+۵/۲+۸/۲۵+۶/۱۸+۷/۲۰۶

تایوان
۰/۳+۲/۶+۱/۳+۷/۱+۳/۱۳+۸/۲۵۳

تایلند
۴/۴+۸/۴+۲/۶+۹/۶-۰/۲-۵/۴۸

آرژانتین
۱/۱۰+۸/۶+۳/۱۰+۴/۱۱+۹/۲+۸/۲۴

برزیل
۹/۳+۸/۳+۰/۶+۹/۴۱+۱/۱۳+۵/۵۶

شیلی
۵/۶+۸/۵+۹/۳+۹/۸+۶/۰+۷/۱۵

کلمبیا
۳/۵+۷/۵+۳/۵+۷/۱+۸/۰-۸/۱۴

مکزیک
۱/۳+۱/۲+۵/۳+۴/۹-۴/۸-۲/۶۸

پرو
۷/۶+۴/۹+۳/۱+۱/۴+۴/۰+۸/۱۲

ونزوئلا
۱/۱۱+۰/۸+۰/۱۶+۷/۲۴+۷/۱۷+۷/۲۴

مصر
۲/۵+۳/۳+۷/۴+۴/۱۰-۹/۲+۰/۱۹

اسراییل
۸/۴+۹/۳+۹/۱+۳/۸-۳/۱+۵/۲۸

آ.جنوبی
۵/۴+۵/۳+۴/۴+۰/۳-۶/۸-۶/۱۷

 چک و اسلواکی
۱/۵+۶/۸+۲/۲+۴/۱+۱/۴-۹/۲۹

مجارستان
۱/۴+۹/۶+۷/۳+۵/۳-۶/۸-۵/۱۷

لهستان
۸/۲+۵/۵+۸/۱+۶/۳-۵/۰-۹/۳۹

روسیه
۱/۶+۲/۵+۴/۱۲+۴/۱۱۳+۳/۷۸+۶/۱۵۹

ترکیه
۲/۴+۳/۸+۵/۷+۲/۴۱-۷/۲۰-۲/۴۱