رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵).

رشد ، تورم و تجارت


کشور

درصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )


رشد اقتصادی

رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری

چین

۴/۹+

۵/۱۶+۹/۰+۴/۹۶+۷/۶۸+۰/۷۶۹

هنگ کنگ
۸/۶+۱/۰-۳/۱+۷/۹-۳/۲۱+۳/۱۲۲

هند
۱/۸+۴/۷+۴/۳+۵/۳۵-۰/۱۶-۲/۱۳۲

اندونزی
۵/۵+۳/۷+۱/۹+۲/۲۷+۰/۴+۹/۲۹

مالزی
۱/۴+۱/۴+۴/۳+۱/۲۴+۰/۱۸+۵/۷۹

فیلیپین
۸/۴+۱/۱-۰/۷+۷/۰-۹/۲+۰/۱۶

سنگاپور
۰/۶+۸/۱۱+۷/۰+۸/۱۶+۵/۳۲+۶/۱۱۵

کره جنوبی  
۳/۳+۵/۵+۷/۲+۲/۲۵+۹/۱۹+۷/۲۰۶

تایوان
۰/۳+۹/۵+۱/۳+۷/۱+۳/۱۳+۸/۲۵۳

تایلند
۴/۴+۷/۱۰+۰/۶+۳/۷-۳/۲-۲/۴۸

آرژانتین
۱/۱۰+۰/۶+۳/۱۰+۴/۱۱+۸/۲+۸/۲۴

برزیل
۹/۳+۸/۳+۰/۶+۲/۴۱+۵/۱۲+۶/۵۴

شیلی
۵/۶+۵/۴+۹/۳+۹/۸+۶/۰+۷/۱۵

کلمبیا
۳/۵+۲/۰-۰/۵+۷/۱+۸/۰-۸/۱۴

مکزیک
۱/۳+۱/۲+۵/۳+۶/۹-۴/۸-۲/۶۸

پرو
۷/۶+۴/۹+۱/۱+۰/۴+۴/۰+۸/۱۲

ونزوئلا
۱/۱۱+۰/۸+۹/۱۵+۷/۲۴+۷/۱۷+۷/۲۴

مصر
۲/۵+۳/۳+۷/۴+۴/۱۰-۹/۲+۰/۱۹

اسراییل
۸/۴+۶/۳+۹/۱+۷/۷-۳/۱+۵/۲۸

آ.جنوبی
۵/۴+۵/۳+۹/۳+۴/۲-۶/۸-۶/۱۷

 چک و اسلواکی
۱/۵+۶/۸+۲/۲+۴/۱+۱/۴-۹/۲۹

مجارستان
۱/۴+۹/۶+۷/۳+۴/۳-۶/۸-۵/۱۷

لهستان
۸/۲+۵/۵+۸/۱+۶/۳-۵/۰-۹/۳۹

روسیه
۱/۶+۲/۵+۴/۱۲+۴/۱۱۳+۳/۷۸+۶/۱۵۹

ترکیه
۲/۴+۳/۸+۰/۸+۴/۴۰-۷/۲۰-۲/۴۱