رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 8 الی 14 اکتبر 2005

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،8
الی 14 اکتبر 2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

12 ماه اخیر (میلیارد دلار )

 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین

5/9+

0/16+3/1+1/93+7/68+0/711
هنگ
کنگ
8/6+1/0-3/1+7/9-3/21+3/122
هند1/8+7/6+4/3+7/34-0/16-6/133

اندونزی
5/5+3/7+1/9+2/27+0/4+9/29
مالزی1/4+9/0+7/3+1/24+0/18+5/79
فیلیپین8/4+1/0-0/7+7/0-9/2+3/15

سنگاپور
2/5+8/11+7/0+4/17+5/32+4/116
کره
جنوبی  
3/3+5/5+7/2+2/25+9/19+6/206

تایوان
0/3+9/5+3/1+7/1+3/13+8/253
تایلند4/4+7/10+0/6+3/7-3/2-2/48

آرژانتین
1/10+0/6+3/10+4/11+8/2+4/24
برزیل9/3+5/0+0/6+2/41+5/12+6/54
شیلی5/6+4/5+9/3+7/8+6/0+8/15
کلمبیا3/5+2/0-0/5+7/1+8/0-9/14
مکزیک1/3+1/1-0/4+6/9-4/8-4/66
پرو9/4+6/4+1/1+0/4+4/0+8/12

ونزوئلا
1/11+2/6+9/15+7/24+7/17+1/23
مصر2/5+3/3+7/4+4/10-9/2+0/19

اسراییل
8/4+6/3+6/1+7/7-3/1+8/27

آ.جنوبی
5/4+4/2+9/3+4/2-6/8-2/17
 چک و
اسلواکی
1/5+2/11+7/1+4/1+1/4-2/30

مجارستان
1/4+7/6+6/3+4/3-6/8-0/18

لهستان
8/2+6/4+6/1+3/3-3/0+4/39
روسیه1/6+4/3+4/12+6/110+3/78+0/146

ترکیه
2/4+3/0-0/8+4/40-0/20-2/41