رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،24 الی30 سپتامبر 2005

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،24 الی 30 سپتامبر 2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

12 ماه اخیر (میلیارد دلار )

 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین

5/9+

0/16+3/1+1/93+7/68+0/711
هنگ
کنگ
8/6+1/0-3/1+6/9-5/18+3/122
هند0/7+7/6+1/4+7/34-4/6-6/133

اندونزی
5/5+3/7+3/8+8/27+8/7+0/31
مالزی1/4+9/0+7/3+6/23+7/16+0/78
فیلیپین8/4+1/0-2/7+8/0-9/2+3/15

سنگاپور
2/5+9/5+1/0+4/17+5/32+4/116
کره
جنوبی  
3/3+0/7+0/2+0/26+3/21+6/206

تایوان
0/3+1/1-6/3+7/1+3/13+1/254
تایلند4/4+7/4+6/5+3/7-2/2-3/47

آرژانتین
1/10+0/6+7/9+2/11+8/2+4/24
برزیل9/3+5/0+0/6+1/40+5/12+6/54
شیلی5/6+4/4+0/3+7/8+6/0+8/15
کلمبیا6/3+0/3+9/4+6/1+8/0-9/14
مکزیک1/3+1/1-0/4+6/9-4/8-4/66
پرو9/4+6/4+2/1+8/3+4/0+8/12

ونزوئلا
1/11+2/6+8/14+7/24+7/17+1/23
مصر7/4+3/3+7/4+5/9-4/4+5/18

اسراییل
8/4+6/3+6/1+7/7-3/1+8/27

آ.جنوبی
5/4+4/2+4/3+3/2-5/8-2/17
 چک و
اسلواکی
1/5+2/11+7/1+3/1+1/4-2/30

مجارستان
1/4+4/8+6/3+4/3-2/9-0/18

لهستان
8/2+6/4+6/1+3/3-3/0+4/39
روسیه1/6+4/3+4/12+6/110+2/69+0/146

ترکیه
2/4+3/0-9/7+9/38-0/20-9/42