راهکارهای حضور موثرتر نظام بانکی در بازار سرمایه تشریح شد

دبیر کل بورس اوراق
بهادار خواستار تقویت فعالیت بانکها در بازار سرمایه و توسعه روابط اقتصادی بین
بازار مالی و پولی کشور شد.

حسین عبده تبریزی
درگفت وگو با خبرگزاری مهراظهارداشت: ارتباط نظام بانکی با بازارسرمایه در چهار
حوزه خلاصه می شود که تحول در

هرکدام ازاین حوزه
ها می تواند درشرایط فعلی بورس راهگشا باشد
.

وی بیان اینکه حوزه
اول حمایت
 بانکها
ازقیمت سهام شرکت های متعلق به خود در

بورس می
باشد،افزود: بانکهای کشور در بسیاری از شرکت های بورس سهامدارعمده هستند پس

می توانند با مدیریت
خود قیمت سهام را به ارزش ذاتی خود نزدیک نمایند
.

عبده تبریزی با
اشاره به اینکه بانکها به عنوان سهامداران عمده نسبت به تنظیم

قیمت سهام خود مسئول
هستند،اضافه کرد: حمایت از قیمت فقط تلاش درجهت افزایش نیست

بلکه باید درمواقعی
از رشد بادکنکی وافزایش بی رویه
 سهام
نیز جلوگیری کنند
.

وی تصریح کرد:
براساس مصوبه شورای پول واعتبار بانکها نمی توانند به شرکت های

سرمایه گذاری
تسهیلات بدهند
 ولی
دراین مصوبه
 به
روشنی بیان نشده شرکت های سرمایه

گذاری چه شرکت هایی
هستند
.

عبده تبریزی با
بیان اینکه برخی از شرکت های سرمایه گذاری در بورس در
 ردیف
شرکت

های هلدینگ قراردارند،
خاطرنشان کرد:متاسفانه این شرکتها نیزبا این محدودیت مواجه

شده اند درصورتی که
بانکها می توانند به این شرکتها تسهیلات اعطا کنند
.

وی افزود: نظام
بانکی
 می
توانند مانند سایرکشورهای دنیا حتی به شرکت های سرمایه

گذاری که فقط خرید
وفروش سهام می کنند هم تسهیلات بدهند
.

عبده تبریزی تاکید
کرد: بورس خواستار کمک بانکها نیست، بلکه می خواهد روابط

اقتصادی که درتمام
دنیا بین بازار پولی ومالی برقراراست ایجاد شود
.

وی با بیان اینکه
بسیاری از مردم در شرایط کنونی اعتقاد به خوب بودن قیمت سهام

دارند، اما
ازنقدینگی لازم برخوردار نیستند،افزود: در حوزه سوم بانکها می توانند 30

درصد این نقدینگی را
به صورت اعطای تسهیلات بانکی تامین نمایند
.

عبده تبریزی با
اشاره به مصوبه وزارت اقتصاد که بانکها را از بنگاه داری

برحذرداشته است،گفت:
بانکها می توانند با تشخیص اقتصادی خود به جای بنگاه داری 10

درصد شرکتهای مورد
نظررا خریداری کند
.

وی تصریح کرد: تمام
حوزه های ذکر شده تجاری
 و
به معنی تصمیمات

اقتصادی بوده و به
هیج وجه به معنای
کمک و یارانه
 به
بورس نمی باشد
.

عبده تبریزی افزود
PE
سال گذشته دو
برابرامسال
 بود
ومتقاضی خرید سهام نیز به

طور قابل توجهی وجود
داشت،پس درحال حاضرنمی توان گفت که قیمت سهام مناسب نیست ونمی

ارزد.

وی خاطرنشان
کرد:افت درخواست های خرید به دلیل
 جو
روانی
 حاکم
بر سهامداران

است،در حالی که بانکها
وسهامداران
 عمده
بازار نباید دچار این جو
 روانی
شوند
.

دبیرکل بورس با
اشاره به اینکه تمام حوزه های مذکور قابل بسط وگسترش است،تصریح

کرد: ما باید سهام
را به
 گونه ای
در بازار ارائه کنیم که مردم توانایی خرید آن را

داشته باشند.