رئوس نظرگاههای رییس جمهور منتخب در مورد بازار سرمایه

به گزارش ایران بورس ،
دبيركل بورس اوراق بهادار طي مصاحبه مطبوعاتي پيش از ظهر روز سه شنبه  خود ضمن
تبيين برنامه هاي سه ماهه بورس اوراق بهادار رئوس ديدگاههاي دكتر احمدي نژاد رييس
جمهور منتخب را اعلام كرد.

بر اساس ديدگاههاي
اعلام شده رئوس نقطه‌نظرهاي رئيس‌ جمهور منتخب در مورد بازار سرمايه شامل موارد ذيل
است:

1.         بازار
سرماية كشور به‌عنوان محملي براي جذب پس‌اندازها، و تبديل آن‌ها به
سرمايه‌گذاري‌هاي موّلد و ايجاد اشتغال مورد تأييد كامل دولت است، و مي‌تواند به
يكي از بسترهاي اصلي توسعة كشور بدل شود. دولت حداكثر مساعي خود را براي گسترش
بازار سرماية كارآمد و درخورد شأن ملت ايران و منطبق با ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور
به‌كار خواهد بست.

2.         دولت جديد
با تقويت مباني شفاف‌سازي بازار و تأكيد بر انجام معاملات عادلانه و مبتني بر
اطلاعات صحيح خواهد كوشيد تا بستر حضور فعال و گستردة عامة پس‌اندازكنندگان كوچك و
متوسط در بازار سرمايه فراهم شود.

3.         دولت بر
طبق مصوبات برنامة چهارم از توسعة فيزيكي و الكترونيك همه جانبة‌ بورس حمايت مي‌كند
تا امكان دسترسي همة آحاد مردم به بازار سرمايه و تجميع و تجهيز پس‌اندازها فراهم
شود.

4.         باتوجه به
برنامه‌هاي دولت براي مشاركت‌دادن وسيع عامة مردم در همة ابعاد زندگي اقتصادي،
تقويت بورس اوراق بهادار و افزايش تعداد مشاركت‌كنندگان در آن ضمناً به‌معناي تقويت
بخش خصوصي در بورس و كاستن از دامنة‌ نفوذ و دخالت مؤسسات شبه‌دولتي در بازار
سرمايه است.

5.         در راستاي
كاهش شكاف طبقاتي، تقويت طبقة متوسط، و ارتقاي سطح زندگي خانوارهاي با دهك‌هاي
درآمدي پايين، دولت پس از انجام مطالعات لازم و بررسي همة جوانب اجرايي موضوع، و با
تعيين دقيق اولويت‌هاي مربوط به مخاطبان طرح، نسبت به اجراي طرح گستردة واگذاري
سهام به خانوارهاي ايراني اقدام خواهد كرد. اجراي چنين طرح عظيمي ضمن نقش عمده‌اي
كه در توزيع ثروت در كشور ايفا خواهد كرد، به توسعة همه‌ جانبة بازار سرمايه و
ايجاد رونق در آن خواهد انجاميد.