ذخایر مس ایران حدود 3 میلیارد تن است

مجموع ذخایر مس ایران حدود 3 میلیارد تن کانسنگ مس برآورد شده که از این میان 9/1 میلیارد تن آن ذخایر قطعی است.
 
به گزارش خبرنگارمهر ، تاکنون حدود 50 کانسار و نشانه معدنی مس در ایران شناخته شده است اما از این میان ، تنها حدود 100 کانسار مورد بررسی و اکتشاف قرار گرفته اند.
 
براساس این گزارش، درحال حاضر تنها 10 معدن فعال مس در ایران وجود دارد که در سال های گذشته عملیات اکتشافی تفضیلی و نیمه تفضیلی درمورد چند کانسار مهم مانند سونگون آذربایجان و میدوک، دره زار، دره آلو و نوچون درکرمان انجام گرفته و هم اکنون به مرحله ارایه طرح و شروع عملیات اجرایی و بهره برداری رسیده اند.
 
با توجه به مطالعات و بررسی های اکتشافی انجام شده تاکنون، می توان مجموع ذخایر مس ایران را حدود 3 میلیارد تن کانسنگ با ظرفیت 30 میلیون تن فلز مس برآورد کرد که در حدود 9 درصد ذخیره شناخته شده مس جهان را تشکیل می دهند.
 
 ایران در ردیف ششم و یا هفتم کشورهای دارای ذخایر مس جهان قراردارد و این درحالی است که هنوز اکتشافات صورت گرفته درمورد همه ذخایر مس تا مقصد نهایی فاصله زیادی دارد و انتظار می رود با انجام اکتشافات تکمیلی، میزان ذخایر مس کشور به حدی بسیار بالاتر از آنچه گفته شده برسد.
 
مجموع ذخایر قطعی مس جهان، حدود 47میلیارد تن کانسنگ برآورد شده است و ذخایر پایه آن 94 میلیارد تن و منابع آن درجهان 230 میلیارد تن می باشد.
 
بزرگترین ذخایر مس درکشورهای شیلی، ایالات متحده ، اندونزی، پرو ، و لهستان است که دراین میان مجموع ذخایر مس ایران حدود 3 میلیارد تن کانسنگ مس برآورد شده که ازاین میران حدود 9/1 میلیارد تن آن ذخایرقطعی است.   
 
مس در رده بندی مصرف جهانی فلزها، پس ازآلومینیوم درجایگاه سوم قرار دارد و تولید سالانه آن حدود 5/16 میلیون تن است.
 
میزان تولید مس ایران به طور متوسط بین 120-150 هزارتن است به طوری که درسال 83 حدود 152 هزارو463 تن و درسال84 حدود 180 هزار تن که درمقایسه با جهان، سهم ایران از تولید جهانی مس حدود09/1 درصد بوده است.براساس این گزارش ، درمقام جهانی ایران ازنظرتولید مس خالص رتبه 22ودر آسیا رتبه ششم را دارا است.