ذخایر خارجی ایران 44 میلیارد دلار؛ بدهی های خارجی 14 میلیارد دلار

موسسه میدل ایست
مانیتور در گزارش جدید خود ذخایر خارجی ایران را 44.48 میلیارد دلار و بدهی های
خارجی ایران را 14.7 میلیارد دلار تخمین زد.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از میدل ایست مانیتور، ارزش ذخایر خارجی

ایران تا پایان سال
2005 به 44 میلیارد و 480 میلیون دلار خواهد رسید که بیش از 10

میلیارد دلار نسبت به
رقم سال گذشته رشد نشان می دهد
.

بر اساس این گزارش،
پیش بینی می شود ارزش ذخایر خارجی ایران تا پایان سال 2006

نیز با حدود 10 میلیارد
دلار افزایش به 54 میلیارد و 190 میلیون دلار برسد
.

بر اساس گزارش میدل
ایست مانیتور، ارزش ذخایر خارجی ایران از سال 2001 بدین سو

با رشد دائمی همراه
بوده است به طوریکه ذخایر خارجی ایران از 17.13 میلیارد دلار در

سال 2001 تا سال 2004
تقریبا دو برابر شد و به 33.8 میلیارد دلار رسید
.

همچنین ارزش ذخایر
خارجی ایران در سال های 2002 و 2003 نیز به ترتیب 21.8 و

25.51
میلیارد دلار
بوده است
.

بر پایه همین گزارش،
کل بدهی های خارجی ایران تا پایان سال 2005 به 14 میلیارد و

700
میلیون دلار خواهد
رسید که بیش از دو میلیارد دلار نسبت به رقم سال گذشته کاهش

نشان می دهد.

این گزارش حاکی است،
بدهی های خارجی ایران نیز همچون ذخایر خارجی آن از سال 2001

تاکنون با رشد دائمی
همراه بوده است به طوریکه از 7.2 میلیارد دلار در سال 2001 به

9.3
میلیارد دلار در
2002، و 12.1 میلیارد دلار در سال 2003 افزایش یافت
.

همچنین ارزش بدهی های
خارجی ایران در سال 2004 نیز به بیش از 16.8 میلیارد دلار

رسید که نسبت به سال
2001 رشدی 130 درصدی نشان می دهد
.

میدل ایست مانیتور
همچنین پیش بینی می کند بدهی های خارجی ایران در پایان سال

آینده میلادی، 2006، به
16 میلیارد دلار افزایش یابد
.