ذخایر خارجی ایران ۴۴ میلیارد دلار؛ بدهی های خارجی ۱۴ میلیارد دلار

موسسه میدل ایست
مانیتور در گزارش جدید خود ذخایر خارجی ایران را ۴۴.۴۸ میلیارد دلار و بدهی های
خارجی ایران را ۱۴.۷ میلیارد دلار تخمین زد.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از میدل ایست مانیتور، ارزش ذخایر خارجی

ایران تا پایان سال
۲۰۰۵ به ۴۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیش از ۱۰

میلیارد دلار نسبت به
رقم سال گذشته رشد نشان می دهد
.

بر اساس این گزارش،
پیش بینی می شود ارزش ذخایر خارجی ایران تا پایان سال ۲۰۰۶

نیز با حدود ۱۰ میلیارد
دلار افزایش به ۵۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برسد
.

بر اساس گزارش میدل
ایست مانیتور، ارزش ذخایر خارجی ایران از سال ۲۰۰۱ بدین سو

با رشد دائمی همراه
بوده است به طوریکه ذخایر خارجی ایران از ۱۷.۱۳ میلیارد دلار در

سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴
تقریبا دو برابر شد و به ۳۳.۸ میلیارد دلار رسید
.

همچنین ارزش ذخایر
خارجی ایران در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نیز به ترتیب ۲۱.۸ و

۲۵.۵۱
میلیارد دلار
بوده است
.

بر پایه همین گزارش،
کل بدهی های خارجی ایران تا پایان سال ۲۰۰۵ به ۱۴ میلیارد و

۷۰۰
میلیون دلار خواهد
رسید که بیش از دو میلیارد دلار نسبت به رقم سال گذشته کاهش

نشان می دهد.

این گزارش حاکی است،
بدهی های خارجی ایران نیز همچون ذخایر خارجی آن از سال ۲۰۰۱

تاکنون با رشد دائمی
همراه بوده است به طوریکه از ۷.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به

۹.۳
میلیارد دلار در
۲۰۰۲، و ۱۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت
.

همچنین ارزش بدهی های
خارجی ایران در سال ۲۰۰۴ نیز به بیش از ۱۶.۸ میلیارد دلار

رسید که نسبت به سال
۲۰۰۱ رشدی ۱۳۰ درصدی نشان می دهد
.

میدل ایست مانیتور
همچنین پیش بینی می کند بدهی های خارجی ایران در پایان سال

آینده میلادی، ۲۰۰۶، به
۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد
.