ذخایر ارزی ایران به 58.5 میلیارد دلار می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی
ایران (منهای طلا) در پایان سال 2005 به 45.2 میلیارد دلار رسید که نسبت به 33.8
میلیارد دلار پایان سال 2004 رشدی 11.4 میلیارد دلاری نشان داد.

بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی ایران از سال 2003 تاکنون با رشد چشمگیری مواجه بوده
و از 25.5 میلیارد دلار در سال 2003 به 58.5 میلیارد دلار تا پایان سال 2006 افزایش
خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند ذخایر ارزی ایران در سال 2007 به
70.25 میلیارد دلار افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول ارزش مازاد تجاری ایران برای سال 2006 را نیز 21.9 میلیارد
دلار تخمین زده است که از 19 میلیارد دلار سال 2005 بیشتر است. بر این اساس، ارزش
صادرات ایران به 67.3 میلیارد دلار و واردات به 45.4 میلیارد دلار خواهد رسید.

ارزش صادرات ایران در سال 2005 برابر با 60 میلیارد دلار و واردات 41 میلیارد دلار
بود و انتظار می‌رود این رقم در سال 2007 به ترتیب به 69.6 و 50.7 میلیارد دلار
افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول مازاد تراز حساب جاری ایران برای سال 2006 را 18.13 میلیارد
دلار و برای سال 2007 برابر با 15.1 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم در سال
2005 به 14 میلیارد دلار رسید.