دیدگاههای رسمی بورس از سوی رییس هیئت مدیره این سازمان اعلام می شود

بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس
اوراق بهادار? رییس هیئت مدیره سازمان مسئولیت بیان مواضع رسمی سازمان را برعهده
گرفت. به گزارش ایران بورس ، هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اعلام کرد با توجه
به حساسیت موجود نسبت به اخبار بازار سرمایه از این پس مواضع رسمی این سازمان توسط
رییس هیئت مدیره در اختیار رسانه ها قرار می‌گیرد.