دیدار نوروزی مهندس غریب پور با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه