دکتر علی صالح آبادی به دبیرکلی بورس اوراق بهادار منصوب شد

در پی نشست صبح
امروز هیئت مدیره بورس اوراق بهادار چهارمین دبیرکل بورس اوراق بهادار در سالهای پس
از انقلاب اسلامی منصوب شد. به گزارش ایران بورس، در پی استعفای دکتر حسین عبده
تبریزی دکتر علی صالح آبادی از سوی هیئت مدیره بورس اوراق بهادار به دبیرکلی سازمان
منصوب شد.

دکتر صالح آبادی
دارای درجه دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
(ع) می باشد. ایشان مدرس مدیریت مالی و مهندسی مالی در دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران می باشند. از جمله آخرین تالیفات وی کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک می
باشد. آخرین مسئولیت وی مدیریت بورس منطقه ای کرج بوده است.