ده درصد ثروتمندان ایرانی 17 برابر ده درصد فقیران آنها مصرف می کنند

براساس گزارش توسعه
انساني سازمان ملل، مصرف ده درصد از ثروتمندترين اقشار جامعه ايران 17 برابر بيشتر
از مصرف ده درصد از فقيرترين اقشار اين كشور است

به گزارش خبرگزاري
فارس، درگزارش توسعه انساني سازمان ملل مصرف ده درصد از فقيرترين اقشار جامعه ايران
معادل دو درصد كل مصرف در اين كشور اعلام شده و اين در حالي است كه مصرف ده درصد از
ثروتمندترين اقشار جامعه ايران برابر با 7/33 درصد كل مصرف در اين كشور است.
براين اساس، مصرف ثروتمندترين قشر جامعه ايران (كه ده درصد جمعيت اين كشور را تشكيل
مي‌دهد) 17 برابر مصرف فقيرترين قشر اين كشور( ده درصد جمعيت) بوده و به عبارت ديگر
مصرف هر فرد ثروتمند 17 برابر مصرف هر فرد مستمند در ايران است.
در اين گزارش ضريب جيني در جمهوري اسلامي ايران 43 اعلام شده كه بدين ترتيب جمهوري
اسلامي ايران در ميان 126 كشور جهان از نظر نابرابري در مصرف ميان شهروندان خود در
رتبه 43 قرار مي گيرد.
ضريب جنيي كه از 0 تا 100 درجه بندي شده است. ميزان اختلاف مصرف يا درآمد ميان
ثروتمندان و فقراي هر جامعه را نشان مي‌دهد. هرچه اين ضريب بيشتر باشد، دلالت بر
شكاف بيشتر ميان مصرف ثروتمندان و فقرا دارد.