دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

به گزارش ايران بورس ،
هيئت مديرة بورس اوراق بهادار دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركتهاي
پذيرفته شده در بورس را تصويب كرد. اين دستورالعمل به منظور بهسازي فرايند افزايش
سرمايه و كوتاه ساختن فاصلة زماني ميان تصويب افزايش سرمايه و انتشار اوراق سهام
جديد تدوين شده است.

بر اساس اين
دستورالعمل شركت پذيرفته شده در بورس مكلف است حداكثر 5 روز کاری پس از تصويب نهایی
افزايش سرمايه، آگهي پذيره‌نويسي سهام جديد را در روزنامة كثيرالانتشار خود منتشر
كرده و همزمان به بورس اطلاع دهد. همچنين حداقل 5 روز کاری قبل از تاريخ شروع
پذيره‌نويسي،شركت مكلف است گواهي‌نامه‌هاي حق‌تقدم را به‌صورت سفارشي به آدرس پستي
سهامداران ارسال كند. بر اساس اين دستورالعمل زمان پذيره‌نويسي سهام جديد، از تاريخ
شروع پذيره‌نويسي آغاز مي‌شود و مدت آن 60 روز خواهد بود. و تمديد مهلت پذيره‌نويسي
فقط یک‌بار و حداكثر براي 30 روز و با موافقت ”بورس“ امكان‌پذير است. نحوة
قابل‌معامله‌‌شدن سهام جديد – افزایش‌سرمایه به‌صورت سلب حق‌تقدم از کلیۀ سهامداران
و عرضۀ سهام جدید برای  پذیره‌نویسی عمومی – افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها و سود
انباشته –  ثبت افزايش سرمايه و قابل معامله شده سهام جديد ديگر مباحثي است كه اين
دستورالعمل بدان پرداخته است.

متن كامل دستورالعمل
به شرح زير است:

دستورالعمل مراحل
زماني افزايش سرماية شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس

در راستای اجرایی
نمودن مادۀ 5 «آیین‌نامۀ انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس» و به‌منظور به‌سازي
فرآيند افزايش‌سرمايه و كوتاه‌نمودن فاصلة زماني ميان تصويب افزايش سرمايه و انتشار
اوراق سهام جديد، دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرماية شركت‌هاي پذيرفته‌شده در
بورس، به شرح زير تدوين يافته، و در جلسة 19/6/1384 هيئت‌مديره به‌تصويب رسيده است:

تعـاريف

مادة 1. اصطلاحات
به‌كار رفته در اين دستورالعمل به‌شرح زير است:

بورس: منظور سازمان
كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

شركت: منظور شركت
پذيرفته شده در بورس است.

گواهي‌نامة حق‌تقدم
(حق خريد): گواهي‌نامه‌اي است كه در آن ميزان حق‌تقدم در خريد سهم، وجوه قابل واريز
و مطالبات سهامدار در صورتي كه وجود داشته باشد، قيد شده است.

گواهي‌نامة
نقل‌وانتقال و سپردة سهام: گواهي‌نامه‌اي است كه دارايي سهام و ميزان سهام سپرده
شدۀ سهامدار را نشان مي‌دهد.

مادة 2.  شركت مكلف
است برای افزايش‌سرمايه، علاوه‌بر رعایت قانون تجارت، مفاد این دستورالعمل را رعایت
نماید.

افزايش سرمايه از محل
مطالبات و آوردۀ نقدي سهامداران

انتشار آگهي
پذيره‌نويسي و ارسال گواهي‌نامۀ حق‌تقدم

مادة 3. شركت مكلف است
حداكثر 5 روز کاری پس از تصويب نهایی افزايش سرمايه، آگهي پذيره‌نويسي سهام جديد را
در روزنامة كثيرالانتشار خود منتشر كرده و همزمان به بورس اطلاع دهد.

تبصره: فاصلۀ زمانی
بین تاریخ تصويب افزايش سرمايه و تاریخ شروع پذيره‌نويسي نباید بیش از 15 روز کاری
باشد.

مادة 4. حداقل 5 روز
کاری قبل از تاريخ شروع پذيره‌نويسي،”شركت“ مكلف است ”گواهي‌نامه‌هاي حق‌تقدم“ را
به‌صورت سفارشي به آدرس پستي سهامداران ارسال كند.

مادة 5. ”شركت“ مكلف
است المثني ”گواهي‌نامة حق‌تقدم“ آن دسته از سهامداراني را كه گواهي‌نامه‌هاي خود
را قبل از شروع پذيره‌نويسي، از طريق پست دريافت نكرده باشند، در صورت مراجعة
سهامدار، در محل ”شركت“ يا مكان ديگري كه توسط ”شركت“ مشخص مي‌شود، به سهامداران
تحويل دهد.

پذيره‌نويسي

مادة 6.  زمان
پذيره‌نويسي سهام جديد، از تاريخ شروع پذيره‌نويسي آغاز مي‌شود و مدت آن 60 روز
خواهد بود.

تبصرة 1: تمديد مهلت
پذيره‌نويسي فقط یک‌بار و حداكثر براي 30 روز و با موافقت ”بورس“ امكان‌پذير است.
براي اين منظور، ”شركت“ مكلف است حداقل 15 روز قبل از اتمام دورة پذيره‌نويسي،
تقاضاي تمديد دورة پذيره‌نويسي را به ”بورس“ تسليم نمايد. ”بورس“ بايد حداكثر ظرف 5
روز کاری نظر خود را اعلام كند.

تبصرة 2: آگهي تمديد
پذيره‌نويسي بايد حداقل 5 روز کاری قبل از اتمام مهلت پذيره‌نويسي در روزنامة
كثيرالانتشار درج و همزمان به ”بورس“ اطلاع داده شود.

عرضۀ عمومي

مادة 7. شركت“ موظف
است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ شروع مهلت پذيره‌نويسي، نسبت به فروش پاره‌‌ سهام ناشی
از افزایش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانكار حساب دارندگان حق‌تقدم
ذي‌ربط منظور نماید.

مادة 8.
”شركت“حق‌تقدم‌هاي استفاده‌نشده را حداكثر 20 روز پس از پايان دورة پذيره‌نويسي، با
رعایت مفاد آیین‌نامۀ معاملات بورس، به عموم عرضه می‌كند. وجوه حاصل از اين كار، پس
از كسر هزينه‌هاي مربوط، به بستانكار حساب دارندگان حق‌تقدم ذي‌ربط منظور مي‌شود.

تبصرة 1: در صورتي‌كه
حق‌تقدم‌هاي استفاده‌نشده، برابر يا بيش از 5 درصد میزان افزايش‌سرمايه باشد،
”شركت“ بايد حداقل 5 روز کاری پيش از عرضۀ عمومي، همزمان با اعلام به بورس، موضوع
را از طريق انتشار آگهي در روزنامة كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

تبصرة 2: درصورتي‌كه
حق‌تقدم‌هاي استفاده‌نشده، بین 1 تا 5 درصد میزان افزايش سرمايه باشد، اطلاع‌رساني
حداقل 1 روز کاری پيش از عرضة عمومي، از طريق سيستم معاملات ”بورس“ انجام می‌شود.

تبصرة 3: زمان در
نظرگرفته‌شده در تبصرة 1 به مهلت عرضة عمومي تعيين‌شده در مادة 7 اضافه خواهد شد.

تبصرة 4: سازمان موظف
است قبل از تأييد افزايش سرماية شركت‌هاي پذيرفته‌شده، اطمينان حاصل كند كه حق‌تقدم
استفاده‌نشده، حتماً به‌فروش خواهد رسيد، و در صورت لزوم، از سهامداران عمده تعهدات
لازم در اين مورد را اخذ كند.

ثبت افزايش سرمايه

مادة 9. ”شركت“ مكلف
است حداكثر 7 روز کاری پس از انقضاي مهلت پذيره‌نويسي يا عرضة عموميِ حق‌تقدم‌هاي
استفاده‌نشده، اسناد افزايش سرمايه را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه و تأييدية آن را
به ”بورس“ تسليم كند.

مادة 10. ”شركت“ مكلف
است مراحل ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها را پيگيري نموده و چنانچه اين
زمان بيش از 30 روز کاری به طول انجامد، مراتب را به ”بورس“ گزارش كند.

قابل‌معامله‌‌شدن سهام
جديد

مادة 11. ”شركت“ موظف
است حداكثر 20 روز کاری پس از ثبت افزايش سرمايه، ”گواهي‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة
سهام“ را در اختيار سهامداران قرار دهد.

تبصرۀ 1: شركت موظف
است برنامۀ زمان‌بندی ارائۀ گواهي‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام را در چارچوب مهلت
تعیین‌شده در این ماده، در روزنامة كثيرالانتشار آگهي نماید.

تبصرۀ 2 : در صورت حذف
”گواهي‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام“ از سيستم مبادلات بورس، شركت موظف است
حداكثر 10 روز کاری پس از ثبت افزايش سرمايه با درج آگهي در روزنامة كثيرالانتشار،
قابليت معاملاتي سهام را به اطلاع سهامداران برساند.

افزایش‌سرمایه به‌صورت
سلب حق‌تقدم از کلیۀ سهامداران و عرضۀ سهام جدید برای  پذیره‌نویسی عمومی

مادۀ 12. درصورتي‌كه
افزايش‌سرمايه از طریق پذیره‌نویسی عمومی باشد، شرکت موظف است حداکثر 20 روز کاری
پس‌از پایان پذیره‌نویسی، اسامی را به بورس اعلام نماید.

افزايش سرمايه از محل
اندوخته‌ها و سود انباشته

ثبت افزايش سرمايه

مادة 13. حداكثر 7 روز
کاری پس از تصويب افزايش سرمايه، ”شركت“ مكلف است اسناد افزايش سرمايه را به مرجع
ثبت شركت‌ها ارائه و تاييدية آن را به ”بورس“ تسليم كند.

مادة 14. ”شركت“ موظف
است، ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها را مطابق مادة 9 به انجام رساند.

مادة 15. شركت“ موظف
است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ثبت افزايش سرمايه، نسبت به فروش پاره‌سهام ناشی از
افزابش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانكار حساب سهامداران ذي‌نفع،
منظور نماید.

قابل‌معامله شدن سهام
جديد

مادة 16. ”شركت“ مكلف
است در خصوص انتشار ”گواهي‌نامة نقل‌وانتقال و سپردة سهام“ طبق مادة 10 اقدام كند