در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی

نشست هم اندیشی مدیرعامل و مدیران گروه توسعه ملی با مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه با هدف هم افزایی بین این خانواده بزرگ برگزار شد.
در این نشست، مجتبی عزیزیان مدیرعامل گروه توسعه ملی به موضوع افزایش بهره وری، ساخت سود باکیفیت و همچنین افزایش راندمان شرکت های تولیدی تاکید داشت.
وی همچنین استفاده از ظرفیت های هم افزایی در شرکت های این خانواده بزرگ را فرصتی مغتنم برای افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها برشمرد تا بتوان سال 1401 را به فرموده مقام معظم رهبری بر اساس افزایش تولید، اشتغال و استفاده از روش های دانش بنیان با موفقیت به پایان رساند.
در این نشست همچنین مدیران عامل شرکتهای گروه توسعه ملی نقطه نظرات خود را در خصوص روش هایی برای بهبود اوضاع تولید، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و بازگرداندن شکوه پیشین به گروه توسعه ملی بیان کردند.