در میان ۱۴۰ کشور جهان ایران از نظر برابری مرد و زن در رتبه ۷۸ جهان قرار دارد

بر اساس گزارش توسعه
انساني ۲۰۰۵، ايران از نظر شاخص توسعه برابري مرد و زن در ميان ۱۴۰ كشور جهان در
رتبه ۷۸ جاي گرفته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در گزارش توسعه انساني سازمان ملل، شاخص توسعه برابري زن و مرد در ايران
۷۱۹/۰ اعلام شده است.
بدين ترتيب ايران از نظر توسعه برابري مرد و زن در ميان ۱۴۰ كشور جهان در رتبه ۷۸
جاي گرفته است.
در اين گزارش اميد به زندگي براي زنان ايراني ۹/۷۱ سال و براي مردان ۶۹ سال اعلام
شده، نرخ باسوادي زنان در ايران ۴/۷۰ درصد و نرخ باسوادي مردان ۵/۸۳ درصد، نرخ
ثبت‌نام زنان در مقاطع قبل از دانشگاه ۶۵ درصد و مردان ۷۲ درصد و همچنين متوسط
درآمد زنان و مردان براساس جمعيت آنها و توليد ناخالص داخلي سرانه به ترتيب ۳۰۹۵ و
۱۰۸۵۶ دلار اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش كشورهاي خاورميانه اي كويت، بحرين، عربستان و لبنان به ترتيب با
احراز رتبه‌هاي۴۱،۳۹ ،۶۵و ۶۸قبل از ايران و كشور يمن با كسب رتبه ۱۲۱ پس از ايران
قرار گرفته‌اند.
كشورهاي نروژ، استراليا، ايسلند، سوئد، كانادا، سوئيس، لوكزامبورگ، آمريكا، بلژيك و
فنلاند به ترتيب ده كشور اول دنيا از نظر شاخص توسعه برابري مرد و زن مي‌باشند.
سه كشور آفريقايي بوركينافسو، سيرالئون و نيجر نيز در قعر جدول رده‌بندي توسعه
برابري مرد و زن قرار دارند.
بر اساس اين گزارش شاخص توسعه برابري مرد و زن نروژ به عنوان اولين كشور جهان از
اين نظر ۹۶/۰ اعلام شده است.
اميد به زندگي در اين كشور براي زنان ۹/۸۱ درصد و براي مردان ۸/۷۶ درصد تعيين شده،
ميزان با‌سوادي براي مردان و زنان ۱۰۰درصد اعلام شده، ميزان ثبت‌نام در مقاطع قبل
از دانشگاه براي زنان ۱۰۰ و براي

مردان ۹۷ درصد و همچنين ميزان درآمد زنان ۳۲۲۷۲ و براي مردان ۴۳۱۴۸ اعلام شده است.