در میان 140 کشور جهان ایران از نظر برابری مرد و زن در رتبه 78 جهان قرار دارد

بر اساس گزارش توسعه
انساني 2005، ايران از نظر شاخص توسعه برابري مرد و زن در ميان 140 كشور جهان در
رتبه 78 جاي گرفته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در گزارش توسعه انساني سازمان ملل، شاخص توسعه برابري زن و مرد در ايران
719/0 اعلام شده است.
بدين ترتيب ايران از نظر توسعه برابري مرد و زن در ميان 140 كشور جهان در رتبه 78
جاي گرفته است.
در اين گزارش اميد به زندگي براي زنان ايراني 9/71 سال و براي مردان 69 سال اعلام
شده، نرخ باسوادي زنان در ايران 4/70 درصد و نرخ باسوادي مردان 5/83 درصد، نرخ
ثبت‌نام زنان در مقاطع قبل از دانشگاه 65 درصد و مردان 72 درصد و همچنين متوسط
درآمد زنان و مردان براساس جمعيت آنها و توليد ناخالص داخلي سرانه به ترتيب 3095 و
10856 دلار اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش كشورهاي خاورميانه اي كويت، بحرين، عربستان و لبنان به ترتيب با
احراز رتبه‌هاي41،39 ،65و 68قبل از ايران و كشور يمن با كسب رتبه 121 پس از ايران
قرار گرفته‌اند.
كشورهاي نروژ، استراليا، ايسلند، سوئد، كانادا، سوئيس، لوكزامبورگ، آمريكا، بلژيك و
فنلاند به ترتيب ده كشور اول دنيا از نظر شاخص توسعه برابري مرد و زن مي‌باشند.
سه كشور آفريقايي بوركينافسو، سيرالئون و نيجر نيز در قعر جدول رده‌بندي توسعه
برابري مرد و زن قرار دارند.
بر اساس اين گزارش شاخص توسعه برابري مرد و زن نروژ به عنوان اولين كشور جهان از
اين نظر 96/0 اعلام شده است.
اميد به زندگي در اين كشور براي زنان 9/81 درصد و براي مردان 8/76 درصد تعيين شده،
ميزان با‌سوادي براي مردان و زنان 100درصد اعلام شده، ميزان ثبت‌نام در مقاطع قبل
از دانشگاه براي زنان 100 و براي

مردان 97 درصد و همچنين ميزان درآمد زنان 32272 و براي مردان 43148 اعلام شده است.