در سال مالی 91 رخ داد،

شرکت پتروشیمی شازند در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 91 معادل 4 هزار و 35 میلیارد و 986 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 3363 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت پتروشیمی شازند اعلام کرد در سال مالی 91 با سرمایه یک هزار و 200 میلیارد ریال معادل 21 هزار و 420 میلیارد و 642 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به 5 هزار و 925 میلیارد و 503 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی،اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ 4 هزار و 254 میلیارد و 17 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و سود خالص دوره معادل 4 هزار و 35 میلیارد و 986 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 3363 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای دوره افزوده شد و سود انباشته پایان دوره به مبلغ 5 هزار و 65 میلیارد و 602 میلیون ریال در حسابهای این شرکت منظور شد.