در رشد ارزش جاری سهام بورس تهران با دو پله نزول رتبه سوم جهانی را کسب کرد


براساس گزارش فدراسيون بورسهاي جهان كه به تازگي منتشر شده، بورس
تهران با دو پله نزول رتبه سوم رشد ارزش جاري سهام در جهان طي دوره يكساله منتهي به
پايان آوريل ۲۰۰۵ (دهم ارديبهشت)را به خود اختصاص داد.


به گزارش خبرگزاري فارس، بر طبق گزارش قبلي فدراسيون بورسهاي جهان
كه در پايان سال ۲۰۰۴ منتشر شده بود، بورس تهران بالاترين رشد ارزش جاري سهام را در
اختيار داشت.
اين در حالي است كه ارزش جاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران از آوريل ۲۰۰۴ تا
آوريل ۲۰۰۵ معادل۲/۵۷درصد رشد كرده است و در اين بين بورس «سائوپولوي» برزيل با رشد
۶۰درصدي در رتبه اول و بورس
JSE
آفريقاي جنوبي با رشد ۴/۵۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.
بنابراين گزارش، رشد ارزش بازار در بورس تهران طي چهار ماهه منتهي به ۱۰ارديبهشت ۸۴
نسبت به چهارماهه منتهي به ۱۰ارديبهشت ۸۳ با ۹/۲۲درصد كاهش روبرو بود و بورس تهران
در اين خصوص رتبه ۳۸ را بين ۴۴ بورس برتر دنيا به دست آورد و اين در حالي است كه
ايران در سال گذشته در رشد ارزش بازار رتبه اول را كسب كرده بود.
كاهش رشد ارزش بازار اصلي‌ترين دليل نزول رتبه ايران به رده سوم رتبه بندي جهاني در
رشد ارزش جاري سهام بوده است.
بورس فيليپين با ۳/۱۹۷ درصد رشد طي چهارماه منتهي به دهم ارديبهشت ماه سال جاري
رتبه اول و بورس ورشو با ۹۲ درصد رشد در ارزش بازار مقام دوم را به دست آورد.
بر اساس اين گزارش، ارزش بازار بورس تهران در پايان آوريل ۲۰۰۵ به ۴۵ ميليارد و ۸۲۵
ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال گذشته ۲/۵۷ درصد رشد نشان داده است.
بخشي از اين افزايش ارزش بازار متعلق به افزايش تعداد شركتها در بورسهاي مختلف
بوده‌ كه اين رقم در بورس تهران طي يكسال گذشته ۳/۱۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين
در شرايطي است كه بورس مكزيك با ۳۷ درصد افزايش و بورس ورشو با ۱۷ درصد افزايش در
تعداد شركتهاي بورسي مقامهاي اول و دوم را در اختيار دارند.
براساس اين گزارش، سرعت گردش سهام در بورس تهران در فاصله دهم فرودين تا دهم
ارديبهشت ماه سالجاري ۵/۲۷ درصد بوده است كه در همين مدت سرعت گردش سهام در بورس
BME
اسپانيا ۶/۱۷۶درصد و بورس استانبول ۳/۱۸۰ درصد و بورس كره ۱۴۶ درصد بوده است.