در جلسات هفته گذشته با معاون کل وزارت اقتصاد چه گذشت؟

فعالان بازار سهام طي
هفتة گذشته در جلساتي که با طهماسب مظاهري، معاون کل وزارت اقتصاد داشتند،
نگراني‌هاي بازار سرمايه و راهكارهاي مقابله با وضع فعلي بورس را مورد بررسي قرار
دادند.

به گزارش ايران بورس،
نخستين جلسه صبح روز سه شنبه در محل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکيل شد و طي
آن اوضاع بورس با توجه به تحولات سياسي و پرونده هسته اي مورد بحث قرار گرفت و
دلايل افت شديد شاخص طي روزهاي اخير عمدتاً رواني تشخيص داده شد. يكي از محورهاي
اصلي بحث در اين جلسه ضرورت رابطه گسترده با مسئولين دولت و ايحاد حساسيت بيشتر در
آنها نسبت به وضعيت بازار سرمايه بود. در همين زمينه مقرر شد جلسه اي با ساير
وزارتخانه ها براي روشن ساختن اهميت بازار سرمايه و نحوه تاثيرگذاري رفتارهاي سياسي
بر منافع مالي سهامداران در اين بازار برگزار شد. علاوه بر اين مقرر شد كه طهماسب
مظاهري اين موضوع را از طريق وزارتخانه و هيئت دولت دنبال كند.

بر اساس تصميمات جلسه
اخير مقرر شد بعدازظهر چهارشنبه طي جلساتي با حضور مديران شركتهاي سرمايه گذاري و
نهادهاي مالي راهكارهاي غلبه بر بحران جاري بررسي شود. مذاكره با سهامداران بزرگ
براي انتخاب استراتژي مناسب براي دفاع از نظام قيمتها بورس


مذاكره با بانكها در زمينه هايي مانند اعطاي تسهيلات خريد سهام


پيگيري تصويب قانون بازار سرمايه

تاكيد بر اموري كه در داخل بورس بايد انجام شود مانند عرضه اوليه


تقويت صندوقهاي سرمايه گذاري

هماهنگي با خصوصي سازي

ايجاد امكان فروش بعد از يك روز

پيگيري مسايل صنعت سيمان از ديگر محورهاي بحث در جلسه سه شنبه بود.

در نخستين جلسة روز
چهارشنبه كه با حضور معاون کل وزارت اقتصاد، مديران بانك‌ها، دبيركل بورس اوراق
بهادار تشكيل شد، نحوة عملكرد بانك‌ها و چگونگي حضور آنها در بازار سرمايه و همچنين
كمك سيستم بانكي به بازار سرمايه براي خروج از وضعيت فعلي مطرح و بررسي شد.

در جلسة دوم همين روز
نيز طهماسب مظاهري و دبيركل بورس با مديران شركت‌هاي بزرگ توليدي، سرمايه‌گذاري‌ها،
تأمين اجتماعي، خودروسازان، سيماني‌هاي بزرگ و شركت‌هاي بزرگ پذيرفته شده در بورس
گرد يك ميز نشستند تا ضمن اين كه نحوة برون‌رفت از وضعيت فعلي بازار سهام را بررسي
كنند، مسائل پايه‌اي و عمومي‌تر مربوط به بورس اوراق بهادار را نيز مورد گفت‌وگو
قرار دهند. در اين ميان مشكلات دروني بورس و ساختار اجرايي و نظارتي كنوني ضرورت
تصويب و به‌كارگيري قانون جديد بازار سرمايه و اشكالات قانون جديد نيز از زمرة
مباحث بود.

در ابتداي اين جلسه که
با حضور 47 نفر از مديران نهادهاي مالي بزرگ کشور برگزار شد طهماسب مظاهري اعلام
کرد که دولت نسبت به مسايل بازار سرمايه کاملاً حساس و نگران است و بر همين اساس با
توجه به مباحث جلسات برگزار شده گزارشي تهيه و يکشنبه به هيئت دولت ارائه مي‌شود.
در حقيقت هدف اين آن است که با توجه به مجموعه اتفاقاتي رخ داده اقدامات و کمک‌هاي
دولت به منظور استمرار رشد بازار سرمايه صورتبندي شود.

در اين جلسات
اظهارنظرهاي گسترده اي صورت گرفت. افزايش ريسک بازار سرمايه به سبب تحولات پروندة
هسته‌اي، تاثير طرح تثبيت قيمتها بر اقتصاد از جمله حوزه‌هاي نگراني حاضران در جلسه
بود. همچنين شرکت‌کنندگان در جلسه بر اصلاحاتي که بايد در داخل بورس انجام شود
تاکيد داشتند.

جمعبندي کلي جلسه
ضرورت مجموعه اقدامات فوري دولت براي حفظ روحيه فعالان بازار سرمايه و اعتمادسازي
در ميان آنان بود و حاضران تاکيد کردند که ابتکار عمل در اين زمينه در دست دولت
است.

حاضران تاکيد داشتند
که قيمتهاي کنوني در بورس قيمت‌هايي معقول و در بسياري از موارد از ارزش ذاتي سهام
پايين تر است از اين رو خريدار بالقوه براي سهام وجود دارد و ايجاد امکاناتي براي
دريافت تسهيلات از بانک‌ها مي تواند طرف تقاضا در بورس اوراق بهادار را تقويت کند.
در اين زمينه بعضي بانکهاي خصوصي حاضر در جلسه نيز آمادگي خود را براي اعطاي
تسهيلات اعلام کردند

شفافسازي تصميمات دولت
نيز از زمرة تاکيدات حاضران در جلسه بود و آنان بر اين نکته پافشاري داشتند که دولت
بايد تصميمات مربوط به بازار سرمايه را قبلاً به اطلاع بورس برساند.

مسايل داخل بورس
پيشنهادهايي در مورد عدم عرضة اوليه تا طرف تقاضا تقويت شود. دامنة نوسان محدود شود
تا تاخير بيفتد در کاهش قيمت در مورد افزايش سرمايه با سختگيري بيشتري عمل شود. و
اين پيشنهادها در هيئت مديره بورس بررسي مي شود.

در اين جلسه، حاضران
تأثير پروندة هسته‌اي بر موقعيت فعلي بازار سرمايه رادر روزهاي اخير تعيين كننده
دانستند و تأكيد كردند اين موضوع ريسك را در بازار سهام بالا برده و موجب افزايش
عرضه سهام براي فروش شده است.

در اين نشست به دنبال
اعلام نگراني سرمايه‌گذاران حقوقي بازار، از جمله نگراني نسبت به حضور مجدد سيمان
در سبد حمايتي راهكارهايي براي تغيير شيوة معاملات، شفاف‌سازي تصميمات دولت، مشاركت
وسيع‌تر بانك‌ها، امكان خريد نسيه سهام،‌ اعطاي تسهيلات براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
و محدود كردن دامنة‌ نوسان قيمت سهام ارائه شد.

در پايان اين جلسه،
همة حاضران اعلام كردند، دولت به لحاظ تصميم‌هايي كه در قبال كل اقتصاد، از جمله
سيمان و خودرو و آوردن منابع به بازار و… نقش مهمي در فروكش كردن هيجان فعلي براي
فروش سهام در تالارهاي بورس دارد. شركت‌كنندگان در جلسه، جمع‌بندي مباحث اين جلسه
براي طرح در جلسة يكشنبة هيأت دولت را به مهندس مظاهري واگذار كردند.