درج شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در تابلو بورس