درآمد نفتی کشور با رشد 45 درصدی مواجه شد

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود به
رییس جمهور و هیات دولت اعلام کرد: ارزش صادرات نفتی در پایان تیرماه سال جاری از
مرز 15 میلیارد و 826 میلیون دلار گذشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 45
درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در این گزارش رسمی اعلام کرد: ارزش صادرات نفتی
در چهار ماه سال گذشته 8/10 میلیارد دلار بوده است که این رقم با رشد 6/45 درصد در
سال جاری به 8/15 میلیارد ریال رسید.
ارزش کل صادرات نفتی و غیر نفتی در پایان تیرماه سال جاری از مرز 18 میلیارد و 350
میلیون دلار گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارزش‌ صادرات غیر نفتی در 4 ماه نخست امسال به رقم 2 میلیارد و 524 میلیون دلار
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 9/12 درصدی برخوردار بوده است.
در حالی که ارزش واردات در 4 ماه نخست سال گذشته 11 میلیارد و 253 میلیون دلار بوده
است، ارزش واردات در چهار مال امسال با رشد 2/9 درصدی به 12 میلیارد و 289 میلیون
دلار افزایش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، در بخش درآمدهای غیرنفتی دولت شامل مالیاتها و سایر درآمدهای
دولتی، این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته 25 تریلیون و 592 میلیارد ریال بوده و
در 4 ماه امسال به 40 تریلیون و 984 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال
قبل از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.
این گزارش حاکی است، پرداختهای اعتبار هزینه‌ای جاری در 4 ماه امسال به 92 تریلیون
و 133 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است.

همچنین پرداختهای عمرانی یا تملک دارائیهای سرمایه‌ای در این مدت 16 تریلیون و 790
میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل 4/36 درصد رشد نشان می‌دهد.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در چهار ماه امسال 30 تریلیون و 381 میلیارد ریال
مثبت بوده است.