درآمد نفتی ایران به 28 میلیارد و 804 میلیون دلار رسید

درآمد نفتی ایران در نیمه اول سال جاری به 28 میلیارد و 804 میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، وصولی خزانه داری کل کشور بابت هم ارز و ریالی
صادرات نفت خام درشش ماهه اول سال جاری با احتساب مبلغ 22375میلیارد ریال صادرات
نفت خام (2500میلیون دلار) در پنج ماهه اول سال جاری برای معاوضه با واردات بنزین
مورد نیاز کشور موضوع بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبلغی در
حدود 101 هزار و 781 میلیارد ریال است.

رقم مذکور در مقایسه با 12/6 مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور در
حدود 134درصد تحقق یافته است. مبلغ یاد شده در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال
1384 در حدود20.9 درصد کاهش دارد.

همچنین طی شش ماهه اول سال 1385 مبلغی در حدود 24 هزار و 790 میلیون دلار بابت
صادرات نفت خام حاصل شده است. مبلغ مذکور در مقایسه با 12/6 رقم مصوب در قانون
بودجه سال جاری در حدود247.8 درصد تحقق یافته است، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات
نفت خام در شش ماهه اول سال 1384 (مبلغ20671/9 میلیون دلار) در حدود 20 درصد افزایش
دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سالجاری معادل ریالی مبلغ
11435میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با نرخ تسعیر بازاء هر دلار
بطور متوسط در حدود مبلغ9085 ریال (نرخ خرید ارز) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

با توجه به مفاد تصویبنامه شماره 15140/ت 34976 ه مورخ 18/2/1385 و به استناد بند
(2) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا
پایان دی ماه سالجاری ماهانه معادل مبلغ 1/1446 میلیون دلار (جمعا مبلغ 14461
میلیون دلار) از ارز حاصل از صادرات نفت خام را به ریال تبدیل و وجوه حاصل را به
منظور تحقق منبع عمومی ریالی پیش بینی شده در بند (2) تبصره (2) قانون بودجه سال
1385 کل کشور موضوع ردیف 210101 منظور در قسمت سوم قانون یاد شده به حساب تمرکز
عمومی مربوط به نام خزانه واریز می نماید.

به گزارش "مهر" ، طی شش ماهه اول سال جاری طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مبلغی در حدود 4014 میلیون دلاراز صادرات فرآورده های نفتی و میعانات
گازی حاصل شده است.

نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام بشرح یاد شده در شش ماهه اول سال‌جاری به
کل دریافت ها در حدود 33.5 درصد می باشد، نسبت مذکور در سال قبل نیز در حدود54.8
درصد بوده است. این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385
کل کشور و اصلاحی آن در حدود 4/23 درصد می باشد.