درآمدهای ارزی ایران در سال جاری از مرز 80 میلیارد دلار خواهد گذشت

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری
با 21 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن به 83 میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین‌المللی پول، کل درآمدهای نفتی و غیر
نفتی دولت ایران در سال 2005 به 62 میلیارد دلار رسید که این رقم معادل 32 درصد کل
تولید ناخالص داخلی ایران در سال مذکور بوده است.

براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت ایران در سال 2006 با افزایش قابل
توجه نسبت به سال قبل مواجه شود و به رقم بی‌سابقه 83 میلیارد دلار برسد.

این رقم معادل 34 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خواهد بود.
این گزارش افزایش درآمدهای نفتی را مهمترین علت افزایش درآمدهای ارزی دولت ایران در
سال 2006 عنوان کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی نسبت میان درآمدهای دولت ایران
به تولید ناخالص داخلی در طی یک دهه گذشته پرداخته است و به این نتیجه رسیده است
علی رقم تلاش های دولت ایران برای حرکت به سمت خصوصی سازی اقتصادی، اقتصاد این کشور
در مدت مذکور همچنان در جهت دولتی شدن بیش از پیش حرکت کرده است.

در حالی که درآمدهای ارزی دولت ایران در سال 1998 معادل 26 درصد کل تولید ناخالص
داخلی این کشور بود در سال 2005 این رقم به 32 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و
اکنون پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2006 به 34 درصد برسد.

نسبت میان درآمد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2002 تا 2004 نیز به
ترتیب 25، 27 و 30 درصد بوده است.