داد و ستد الکترونیکی سهام در برنامه چهارم توسعه گسترش می‌یابد

يك نماينده مجلس شوراي
اسلامي، از گسترش داد و ستد الكترونيكي سهام در بازار اوراق بهادار و بخشهاي مختلف
اقتصادي كشور در طول برنامه چهارم توسعه خبر داد.

"ولي آذروش" روز
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، به خريد و فروش سهام از طريق تلفن همراه
توسط بانك توسعه صادرات ايران، اشاره و پيش بيني كرد: با افزايش بهره‌وري در بخشهاي
مختلف اقتصادي تا پايان برنامه چهارم توسعه علاوه بر تك نرخي شدن تورم، سود بانكها
نيز بايد تك رقمي شود.

وي، استفاده فراگير از
كاربرد فناوري اطلاعات را در نظام بانكي براي ارتقا خدمات نوين بانكي كشور ضروري
خواند و گفت: بهره‌گيري از فناوري اطلاعات علاوه بر كاهش سفرهاي غيرضروري درون
شهري، هزينه‌هاي بانكي را نيز كاهش مي‌دهد.

آذروش، نقش گسترش
فناوري اطلاعات را در تحقق رشد اقتصادي كشور يادآور شد و گفت: رعايت و تدوين
استانداردهاي جديد براي توسعه فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور ضروري
است.

وي عوامل مورد نياز
براي ايجاد يك بازار پويا در كشور را برشمرد و گفت:
استفاده از فناوري اطلاعات در بازارهاي اصلي پول، سرمايه، كالا و كار كشور علاوه بر
ايجاد رقابت، شفافيت را نيز در بخشهاي مختلف اقتصادي در پي خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: استفاده
از فناوري اطلاعات علاوه بر افزايش رقابت و بهره- وري در بازارهاي سرمايه، سبب قرار
گرفتن يكسان اطلاعات در اختيار مردم خواهد شد.

نماينده مردم اردبيل،
در خصوص مزايا و ويژگيهاي برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: ايران براي تبديل شدن به
اقتصاد اول منطقه، بايد فاصله خود را در استفاده از فناوري اطلاعات با كشورهاي
توسعه‌يافته به كمترين ميزان كاهش دهد.

وي اظهار اميدواري
كرد: در پايان برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادي هشت درصدي كشور محقق و با افزايش
بهره‌وري و استفاده از فناوري اطلاعات، زمينه بهبود وضعيت بازارهاي مالي كشور فراهم
شود.

اين نماينده مجلس،
تصريح كرد: بانك مركزي بايد استانداردهاي مورد نياز براي استفاده از فناوري اطلاعات
را تدوين و در اختيار نظام بانكي قرار دهد تا بانك‌ها در مبادلات اقتصادي خود آن را
بكار گيرند.

وي توجه به شاخصهاي
توسعه يافتگي را در كشور روري دانست و افزود: براي رسيدن به توسعه پايدار توجه به
زيرساختهاي مخابراتي ضروري است و دولت بايد بيش از پيش به آن توجه كند.

وي خاطرنشان كرد:
تسهيل در استفاده از فناوري اطلاعات علاوه بر افزايش پس انداز در بازار، ميزان
سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور را تقويت خواهد كرد.

آذروش يادآور شد: رشد
و توسعه اقتصادي كشور تنها با اتخاذ راهبردهاي مناسب و ايجاد انضباط مالي و
بودجه‌اي در تمام بخشهاي مختلف اقتصادي كشور ميسر است.