دادوستد مکرر حق تقدم سهام امکان پذیر شد

به گزارش ايران بورس ،
معاملات مکرر روی حق تقدم امکان‌پذير شد. بر اساس مصوبة هيئت مديرة بورس امکان
دادوستد مکرر حق تقدم سهام فراهم شد. بدين ترتيب، دارندة گواهينامة حق تقدم سهام که
مايل به فروش حق تقدم باشد، می‌تواند با مراجعه به کارگزاری و تکميل درخواست به
فروش حق تقدم اقدام نمايد. برای خريدار حق تقدم نيز گواهی‌نامة نقل و انتقال حق
تقدم صادر می‌شود و معاملات دست دوم بر مبنای گواهی‌نامة مزبور امکان‌پذير خواهد
بود.

گفتنی است تاکنون
امکان فروش حق تقدم از سوی خريدار آن وجود نداشت. با صدور اين مصوبه و اجرايی شدن
آن، علاوه بر افزايش نقدشوندگی حق تقدم، معاملات روان‌تر انجام می‌شود و از ميزان
تفاوت قيمت سهام و حق تقدم کاسته خواهد شد.