حجم نقدینگی کشور طی چهار ماه اول سال از مرز 729 هزار میلیارد ریال گذشت

براساس اعلام بانک مرکزی، حجم
نقدینگی در چهارماه نخست سالجاری از مرز 729 تریلیون و 626 میلیارد ریال گذشت.
به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی به مقامات مسوول کشور حجم
نقدینگی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته 4/6 درصد رشد داشته
است.
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال گذشته از مرز 571 تریلیون و 706 میلیارد ریال گذشت
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/8 درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، حجم پایه‌ پولی در پایان تیرماه سال گذشته 135 تریلیون 60
میلیارد ریال و در پایان تیرماه سال جاری 157 تریلیون و 393 میلیارد ریال بوده است
که نشان از رشد 1/4 درصدی در پایه پولی کشور دارد.
براساس این گزارش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه سال گذشته 38
تریلیون و 626 میلیارد ریال و این رقم در پایان تیرماه سالجاری به رقم منفی دو
تریلیون و 987 میلیارد ریال رسید که 7/107 درصد کاهش نشان می‌ دهد.
براساس این گزارش خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور درپایان تیرماه 1383 رقم
91 تریلیون و 855 میلیارد ریال و در پایان تیرماه سال جاری 55 تریلیون و 360
میلیارد ریال بوده است که نشان از کاهش 2/56 درصدی بدهی دستگاههای دولتی به نظام
بانکی دارد.
براساس این گزارش، بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی با احتساب سود و درآمدهای آتی
در پایان تیرماه 1383 به رقم 499 تریلیون و 30 میلیارد ریال و این رقم در پایان
تیرماه سال جاری به رقم 669 تریلیون و 941 میلیارد ریال رسید که نشان از رشد 1/7
درصدی این بدهی به نظام بانکی دارد.