حجم نقدینگی کشور طی چهار ماه اول سال از مرز ۷۲۹ هزار میلیارد ریال گذشت

براساس اعلام بانک مرکزی، حجم
نقدینگی در چهارماه نخست سالجاری از مرز ۷۲۹ تریلیون و ۶۲۶ میلیارد ریال گذشت.
به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی به مقامات مسوول کشور حجم
نقدینگی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴/۶ درصد رشد داشته
است.
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال گذشته از مرز ۵۷۱ تریلیون و ۷۰۶ میلیارد ریال گذشت
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۸ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، حجم پایه‌ پولی در پایان تیرماه سال گذشته ۱۳۵ تریلیون ۶۰
میلیارد ریال و در پایان تیرماه سال جاری ۱۵۷ تریلیون و ۳۹۳ میلیارد ریال بوده است
که نشان از رشد ۱/۴ درصدی در پایه پولی کشور دارد.
براساس این گزارش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه سال گذشته ۳۸
تریلیون و ۶۲۶ میلیارد ریال و این رقم در پایان تیرماه سالجاری به رقم منفی دو
تریلیون و ۹۸۷ میلیارد ریال رسید که ۷/۱۰۷ درصد کاهش نشان می‌ دهد.
براساس این گزارش خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور درپایان تیرماه ۱۳۸۳ رقم
۹۱ تریلیون و ۸۵۵ میلیارد ریال و در پایان تیرماه سال جاری ۵۵ تریلیون و ۳۶۰
میلیارد ریال بوده است که نشان از کاهش ۲/۵۶ درصدی بدهی دستگاههای دولتی به نظام
بانکی دارد.
براساس این گزارش، بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی با احتساب سود و درآمدهای آتی
در پایان تیرماه ۱۳۸۳ به رقم ۴۹۹ تریلیون و ۳۰ میلیارد ریال و این رقم در پایان
تیرماه سال جاری به رقم ۶۶۹ تریلیون و ۹۴۱ میلیارد ریال رسید که نشان از رشد ۱/۷
درصدی این بدهی به نظام بانکی دارد.